Menu
Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Fancy Fingers en een cliënt waarop Fancy Fingers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Fancy Fingers

Fancy Fingers zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Fancy Fingers zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Fancy Fingers melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Fancy Fingers 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd zich meld of  in de studio komt, kan de nagelstudio de afspraak annuleren of de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Fancy Fingers moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4. Betaling

Fancy Fingers vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Fancy Fingers vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Er is geen pin aanwezig. Bankbiljetten boven de 50 euro worden niet geaccepteerd.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Fancy Fingers vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Fancy Fingers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Fancy Fingers neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Fancy Fingers behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fancy Fingers  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 

6. Geheimhouding

Fancy Fingers is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de studio verplicht is, of wordt, de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Fancy Fingers is niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook, ontstaan doordat Fancy Fingers is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Cliënt laat vrijwillig op eigen risico kunstnagels plaatsen. Fancy Fingers  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Fancy Fingers geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op een nieuwe set en de producten. Er wordt geen geld terug gegeven maar gekeken naar een passende oplossing, kleine reparaties worden kosteloos uitgevoerd. Deze garantie vervalt indien:

*Als de garantie termijn voorbij is.
*De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste.
*De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
*De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
*De cliënt andere producten dan de door Fancy Fingers geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
*De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
*De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
*De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
*De cliënt zwanger is.
*De cliënt nagels bijt.
*De cliënt medicijnen gebruikt die van invloed zijn op de kunstnagels.

9. Beschadiging & diefstal

Fancy Fingers heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Fancy Fingers meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Studioregels

*Voor het zetten van gelnagels hanteert Fancy Fingers een minimumleeftijd van 18 jaar.
*Afspraken afzeggen of verzetten kan uitsluitend telefonisch of in de studio.
*Roken en/of eten is in de studio niet toegestaan.
*De studio is in verband met veiligheid geen plek voor kinderen of dieren. Deze zijn dan ook niet toegestaan.
*Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, gebeurt uitsluitend op afspraak.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Fancy Fingers. Fancy Fingers moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Fancy Fingers de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Fancy Fingers geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing.

12. Nailart

Indien Fancy Fingers een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Fancy Fingers. Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Fancy Fingers.
Fancy Fingers mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Fancy Fingers het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Fancy Fingers en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.